Szantil

55 tekstów – auto­rem jest Szan­til.

Obok Ciebie mogłam przejść obojętnie,
ale nie Two­jego serca. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 20 maja 2014, 04:34

Kiedy drwiła z bliźniego - rosły jej skrzydła, ja­każ to szy­der­cza ra­dość rosła w miej­scu, gdzie dob­roć po­win­na się krzewić.
Przez myśl jej nie przeszło, że gdzieś, ktoś uro­nił łzę...
Aż pew­ne­go dnia coś...zabolało.
Przy­pom­niała so­bie, że prze­cież Ona też - ma serce. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 5 maja 2014, 01:01

Szcze­rość ma gorzki smak, gdy kwa­sisz tym, co ci słodzą. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 4 maja 2014, 01:00

Co ho­dujesz w ser­cu, to roz­siewasz wokół siebie. 

myśl
zebrała 133 fiszki • 16 kwietnia 2014, 20:03

Czułam od zaw­sze, że gdzieś jes­teś, że cze­kasz aż uwol­nię się z ran. Nie wie­działam tyl­ko te­go, że kiedy się po­jawisz, będziesz cu­dem, który wróci mnie życiu. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 26 marca 2014, 18:23

Brzmisz we mnie naj­czys­tszą nutą uczuć , więc dos­tra­jam się do twoich dźwięków. 

myśl
zebrała 171 fiszek • 11 sierpnia 2013, 00:23

W twoich us­tach to­pię mój ból - szczęśli­wa, że jes­teś,
gdy ser­cem zbierasz śla­dy tam­tych łez. 

myśl
zebrała 165 fiszek • 24 lipca 2013, 03:38

Gdzie krótki ro­zum się kończy, tam długi język zaczyna. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 18 lipca 2013, 03:53

Zdradzo­ne ser­ce by­wa prze­zor­ne, ale gdy zaczy­na nag­le szyb­ciej bić no­wym, niez­na­nym to­nem - przeszłość nie ma znaczenia. 

myśl
zebrała 150 fiszek • 11 lipca 2013, 06:12

Za­kom­plek­siona, sfrus­tro­wana, żądna ak­ceptac­ji ogółu ko­bieta, zdol­na jest do podłości gor­szej od męskiej zdrady. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 27 czerwca 2013, 04:14
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szantil

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 sierpnia 2015, 23:30wdech sko­men­to­wał tek­st Fałszywe wspom­nienia nie pop­ra­wią [...]

23 sierpnia 2015, 07:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Fałszywe wspom­nienia nie pop­ra­wią [...]

23 sierpnia 2015, 00:11dark smurf sko­men­to­wał tek­st Fałszywe wspom­nienia nie pop­ra­wią [...]

14 października 2014, 01:46Sunelli sko­men­to­wał tek­st Najbardziej przyk­ry dla otocze­nia [...]

11 października 2014, 22:56wdech sko­men­to­wał tek­st Najbardziej przyk­ry dla otocze­nia [...]

11 października 2014, 16:27truman sko­men­to­wał tek­st Najbardziej przyk­ry dla otocze­nia [...]